Zásady ochrany osobních údajůPŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO POUŽITÍ SI PROSÍM POZORNE PŘEČTĚTE TENTO PODMÍNKY A PODMÍNKY. Používáním této webové stránky („Stránky“) vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, služby nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto podmínek. Zkontrolujte prosím tyto termíny pravidelně, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání Služeb po zveřejnění změn těchto podmínek (včetně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů), s výhradou našich postupů pro materiální změny našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, znamená, že tyto změny přijmete.

OMEZENÍ POUŽITÍ MATERIÁLŮ
Služby jsou vlastněny a provozovány společností WASCGROUP, Inc., jejími dceřinými společnostmi nebo jejími pobočkami (označovanými jako WASCGROUP, „my“, „nás“ nebo „naše“ zde). Není-li těmito Podmínkami užívání povoleno jinak, žádný materiál ze Služeb ani ze Stránek nebo aplikací vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo ovládaných společností WASCGROUP nesmí být upravován, kopírován, reprodukován, publikován, odeslán, odeslán, přenášen nebo distribuován jakýmkoli způsobem. s výjimkou toho, že si můžete vytisknout jednu kopii nebo stáhnout jednu kopii materiálů na jakémkoli jediném počítači pro své osobní nekomerční účely, nebo můžete zadat objednávku na nákup produktu od společnosti WASCGROUP, za předpokladu, že budete mít nedotčena veškerá oznámení o autorských právech a jiných vlastnických právech. Používání materiálů pro jakýkoli jiný účel, úpravu materiálů nebo použití materiálů na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo počítačovém prostředí v síti je přísně zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti WASCGROUP není dovoleno žádné vymezení těchto webových stránek nebo aplikací. Nesmíte kopírovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo pokoušet se odvodit zdrojový kód, modifikovat nebo vytvářet odvozená díla Služeb, jakékoli aktualizace nebo jejich části. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto právním oznámení, žádné právo nebo licence na materiály, nebo jejich části, nebude udělena ani předpokládána.

 

POUŽITÍ ŠIROKOPISŮ
Naše widgety jsou nástroje, které můžete umístit na své webové stránky a umožnit tak svým návštěvníkům přístup k našim webovým stránkám nebo aplikacím („Widget“). V souladu s těmito Podmínkami používání vám tímto udělujeme nevýhradní, nepřenosnou, ne sublicencovatelnou, osobní, odvolatelnou licenci k používání a zobrazování Widgetu na svých webových stránkách výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití . Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte Widget používat k žádnému jinému účelu a nic z těchto Podmínek používání nebude považováno za poskytnutí práva, titulu nebo zájmu v Widgetu. Navíc nesmíte:

Pomocí Widgetu nabízíte nebo propagujete nebo jinak používáte Widget ve spojení s jakýmikoli produkty nebo službami k prodeji.
Použijte Widget (nebo jakýkoliv obsah zobrazený v souvislosti s ním nebo skrze něj) jakýmkoliv způsobem, který by představoval souhlas jakéhokoli produktu, služby, aktivity nebo značky obsažené na vašich webových stránkách.
Umístěte Widget na jakoukoliv webovou stránku, která obsahuje obsah, který je urážlivý, obtěžující, výhružný, urážlivý, diskriminační, vulgární, pornografický nebo jinak vhodný, jak jsme určili na základě vlastního uvážení.
Používejte Widget jakýmkoliv způsobem, který brání koncovému uživateli vašich webových stránek v přímé vazbě na příslušnou stránku našich Služeb.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit poskytování jakékoli Widgetu. Dále si vyhrazujeme právo vás přesměrovat, abyste přestali zobrazovat nebo jinak používat jakýkoliv Widget, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez jakéhokoliv důvodu a bez odpovědnosti vůči vám nebo třetí osobě.

 

ÚČTY
Můžete být požádáni o vytvoření účtu a zadání hesla pro použití určitých funkcí našich služeb. Souhlasíte s tím, že budete poskytovat, udržovat a aktualizovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o vás, jak to vyžadují registrační procesy. Nesmíte se vydávat za žádnou osobu nebo subjekt nebo zkreslovat svou identitu nebo příslušnost k žádné osobě nebo subjektu, včetně použití uživatelského jména, hesla nebo jiných informací o účtu jiné osoby.

Jste plně zodpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla a svého účtu a jste plně zodpovědný za veškerou činnost, kterou provedete vy nebo kdokoli, kdo používá váš účet. Souhlasíte s tím, že budete chránit své heslo před přístupem ostatních. Pokud se domníváte, že váš účet byl ohrožen, musíte nás neprodleně kontaktovat na adrese customercare@WASCGROUP.com. Společnost WASCGROUP nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho hesla, a to s vaším vědomím nebo bez něj, a souhlasíte s tím, že odškodníte a neškodíte společnosti WASCGROUP za ztráty vzniklé společnosti WASCGROUP nebo jiné straně z důvodu někoho jiného, ​​kdo používá váš účet jako účet. v důsledku vašeho opomenutí použít přiměřenou péči o ochranu vašeho hesla.

 

OBSAH POSTAVENÝ NEBO PŘEDLOŽENÝ VÁM
Některé stránky Služeb vám umožňují zveřejňovat text, fotografie, videa, zvuk nebo jiný obsah („Obsah“). Pokud není na konkrétních Stránkách nebo Aplikacích uvedeno jinak, můžete Obsah zasílat do Služeb pouze tehdy, pokud jste rezidentem Spojených států a máte třináct (13) let nebo více. Pokud jste nezletilá osoba, musíte mít před odesláním jakéhokoli obsahu do Služeb svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce. Obsah, který jste vytvořili, nebo který vám dal vlastník Obsahu, můžete publikovat. Pokud obsah zobrazuje jinou osobu než sebe, musíte mít od této osoby svolení nebo, pokud je tato osoba nezletilá, svolení rodiče nebo zákonného zástupce této osoby, dříve než obsah zveřejníte. Můžete být požádáni, abyste společnosti WASCGROUP poskytli důkaz o takovém povolení. Nesmíte publikovat nebo šířit obsah, který je nezákonný nebo který porušuje tyto Podmínky používání. Zveřejněním nebo distribucí Obsahu do Služeb prohlašujete a zaručujete, že (a) vlastníte veškerá práva k Obsahu nebo jste oprávněni používat a distribuovat Obsah do Služeb a (b) Obsah neporušuje a nebude porušovat žádné autorská práva, ochranná známka, právo na publicitu nebo jakékoli jiné právo třetí strany, ani žádné právní předpisy.

Odesláním nebo odesláním obsahu do Služeb udělujete SITE_NAME] neodvolatelné, trvalé, celosvětové právo reprodukovat, zobrazovat, provádět, šířit, upravovat a propagovat tento obsah v jakémkoli médiu. Po odeslání nebo odeslání obsahu do Služeb vám WASCGROUP nemusí poskytnout žádné další právo kontrolovat nebo schvalovat použití takového Obsahu, ani vám poskytnout náhradu za taková použití. WASCGROUP vlastní veškeré právo, titul a zájem o kompilaci, kolektivní práci nebo jiné odvozené dílo vytvořené společností WASCGROUP, které používá nebo obsahuje obsah publikovaný ve službách.

Nesete výhradní odpovědnost za cokoli, co můžete zveřejnit na Službách, a za důsledky zveřejnění cokoliv na Službách.

 

OBSAH VYSTAVENÝ JINÝMI UŽIVATELI
Společnost WASCGROUP nenese žádnou odpovědnost za obsah v jakémkoli příspěvku, který provedli jiní uživatelé služby. Za žádných okolností nenese WASCGROUP odpovědnost přímo ani nepřímo za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nebo údajně způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli Obsahem, který na Službách poskytl třetí strana. Pokud se dozvíte o zneužití Služeb jakoukoli osobou, obraťte se na WASCGROUP emailem customercare@WASCGROUP.com. Pokud se cítíte ohroženi nebo se domníváte, že je někdo v nebezpečí, měli byste okamžitě kontaktovat místní agenturu pro vymáhání práva.

 

POUŽITÍ SLUŽEB
Zastupování jiných osob, včetně zaměstnance nebo zástupce společnosti WASCGROUP, jakož i jiného uživatele je zakázáno. Nesmíte nahrávat, šířit nebo jinak publikovat prostřednictvím Služeb žádný obsah, který je urážlivý, hanlivý, obscénní, ohrožující, narušuje práva na ochranu soukromí nebo propagace, je urážlivý, nezákonný nebo jinak nepřípustný a může představovat nebo podporovat trestný čin, porušovat práva kterékoli strany nebo která by jinak mohla vést ke vzniku odpovědnosti nebo porušení jakéhokoli zákona. Nesmíte nahrávat komerční obsah na Služby ani využívat Služby k požadování ostatních pro jakoukoli jinou komerční online službu nebo jinou organizaci.

Nesmíte bez předchozího písemného svolení společnosti WASCGROUP používat žádný počítačový kód, software pro dolování dat, "robot", "bot", "pavouk", "škrabku" nebo jiné automatické zařízení nebo program, algoritmus nebo metodiku s podobnými procesy nebo funkce nebo jakýkoli ruční proces monitorování nebo kopírování jakýchkoli webových stránek, dat nebo obsahu nalezených na těchto stránkách nebo v aplikaci nebo přístupných prostřednictvím těchto stránek nebo aplikací. Nesmíte se podílet na hromadném stahování souborů ze Služeb; používat počítačový výpočetní výkon Služeb pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše; nebo zaplavit Služby elektronickým provozem určeným ke zpomalení nebo zastavení jeho provozu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti WASCGROUP nesmíte navázat odkazy na jiné webové stránky nebo z nich.

 

AKTIVITY ZAKÁZANÉ NA SLUŽBÁCH
Níže je uveden částečný seznam druhů jednání, které jsou na Službách nezákonné nebo zakázané. WASCGROUP si vyhrazuje právo vyšetřovat a podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo se podle vlastního uvážení společnosti WASCGROUP podílí na jakékoli zakázané činnosti.

Zakázané aktivity zahrnují mimo jiné následující:

Používání Služeb k jakémukoli účelu v rozporu s místními, státními nebo federálními zákony nebo předpisy;
Publikování obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práva na propagaci, práva obchodního tajemství nebo jakákoli jiná práva jakékoli strany;
Vysílání obsahu, který je nezákonný, obscénní, hanlivý, výhružný, obtěžující, urážlivý, pomlouvačný, nenávistný, nebo rozpačitý jakékoli jiné osobě nebo subjektu, jak určil WASCGROUP podle svého vlastního uvážení nebo podle místních komunitních norem;
Zaúčtování obsahu, který představuje kyberšikanu, jak je určeno společností WASCGROUP podle vlastního uvážení;
Vysílání obsahu, který zobrazuje jakékoliv nebezpečné, život ohrožující nebo jinak riskantní chování;
Zaúčtování telefonních čísel, adres ulic nebo příjmení jakékoli osoby;
Zveřejnění URL na externí webové stránky nebo jakoukoliv formu HTML nebo programového kódu;
Publikování čehokoliv, co může být "spam", jak je určeno společností WASCGROUP podle vlastního uvážení;
Vydávání se za jinou osobu při odesílání obsahu;
Sklízení nebo jiné shromažďování informací o jiných, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu;
Povolení jakékoli jiné osobě nebo subjektu použít vaši identifikaci pro publikování nebo prohlížení komentářů;
Obtěžování, vyhrožování, pronásledování nebo zneužívání jakékoli osoby;
Zapojení se do jakéhokoli jiného jednání, které omezuje nebo brání jakékoli jiné osobě v používání Služeb nebo požívání Služeb, nebo které, podle vlastního uvážení společnosti WASCGROUP, vystavuje společnost WASCGROUP nebo některého z jejích zákazníků, dodavatelů nebo jakékoli jiné strany jakékoli odpovědnosti nebo újmě jakékoli společnosti. typ; nebo
Povzbuzování ostatních lidí, aby se zapojili do jakýchkoli zakázaných činností, jak je popsáno v tomto dokumentu.
WASCGROUP si vyhrazuje právo, ale není povinen, provést některou z následujících činností:

Prozkoumejte tvrzení, že jakýkoli Obsah zveřejněný na Službách není v souladu s těmito Podmínkami používání a rozhoduje podle svého vlastního uvážení odstranit nebo požádat o odstranění Obsahu;
Odstraňte obsah, který je urážlivý, nezákonný nebo rušivý, nebo který jinak neodpovídá těmto Podmínkám používání;
Ukončit přístup uživatele ke Službám při každém porušení těchto Podmínek používání;
Sledujte, upravujte nebo zveřejňujte jakýkoli obsah služeb; a
Upravte nebo odstraňte jakýkoli obsah zveřejněný na Službách, bez ohledu na to, zda takový Obsah tyto normy porušuje.
 

AUTORSKÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN
Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah služeb porušuje vaše autorská práva, můžete požádat o odstranění takového obsahu (nebo přístupu k němu) z tohoto webu nebo z aplikace kontaktováním níže uvedených WASCGROUP a poskytnutím následujících informací:

Identifikace díla chráněného autorskými právy, která považujete za porušená. Popište prosím práci a pokud je to možné, uveďte kopii nebo umístění (např. Adresu URL nebo stránku v rámci aplikace) autorizované verze díla.
Identifikace materiálu, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva a jeho umístění. Popište prosím materiál a poskytněte nám jeho adresu URL nebo jiné relevantní informace, které nám umožní vyhledat materiál.
Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že stížnost na používání materiálů není autorizována vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
Prohlášení, že informace, které jste poskytli, jsou přesné a že „jste pod trestem křivé přísahy“, jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.
Podpis nebo elektronický ekvivalent od držitele autorských práv nebo zplnomocněného zástupce.
Odeslat tyto informace poštou na adresu:

Privacy@sokicks.com

Ve snaze chránit práva vlastníků autorských práv, WASCGROUP udržuje politiku pro ukončení, za vhodných okolností, účastníků a majitelů účtů Služeb, kteří jsou opakovaně porušovateli.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Veškerý obsah obsažený ve službách, jako je text, grafika, kód, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, widgety a software a kompilace takového obsahu (tj. Shromažďování, uspořádání a sestavování), je výhradním vlastnictvím společnosti WASCGROUP nebo je chráněn zákony USA a dalšími zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami. Obsah a software na Službách mohou být použity jako nákupní zdroj. Jakékoli jiné použití, včetně reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, zveřejnění, zobrazení nebo provedení obsahu služeb, je přísně zakázáno. WASCGROUP je registrovaná ochranná známka společnosti Kicksoutlet Retail, Inc. Všechny ostatní názvy produktů obsažené ve Službách jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek s výjimkou výslovného povolení je zakázáno. WASCGROUP prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona. Máte-li dotazy týkající se výše uvedených právních upozornění, můžete se obrátit na společnost Kicksoutlet.

 

PODMÍNKY DO WASCGROUP
Veškeré informace, včetně, ale nikoli výhradně, poznámek, podnětů, nápadů, grafiky nebo jiných podání, které byly společnosti WASCGROUP sděleny prostřednictvím Služeb, se stávají výlučným vlastnictvím společnosti WASCGROUP a WASCGROUP, jsou oprávněny používat informace předložené k jakémukoli účelu bez omezení nebo kompenzace uživateli. odeslání. Uživatel bere na vědomí originalitu jakéhokoli podání, které WASCGROUP sdělil, a přebírá odpovědnost za jeho přesnost, vhodnost a zákonnost.

 

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY
Služby a materiály, Widgety a produkty na Službách jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už vyjádřených nebo předpokládaných. WASCGROUP odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, v rozsahu, který je přípustný podle platných právních předpisů, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a neporušování. Společnost WASCGROUP nepředstavuje ani nezaručuje, že funkce obsažené ve Službách budou bez přerušení nebo bez chyb, že závady budou opraveny, nebo že Služby nebo server, který je zpřístupní, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Společnost WASCGROUP nezaručuje ani nevyjadřuje žádné výhrady týkající se použití nebo výsledků použití materiálů ve Službách, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost nebo jinak. Vy (a ne WASCGROUP) převezmete veškeré náklady na veškerý nezbytný servis, opravu nebo opravu. Některé státy nepovolují omezení nebo vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Za žádných okolností, včetně, ale nejen, nedbalosti, bude společnost WASCGROUP odpovídat za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití Služeb nebo z nemožnosti používat Služby nebo z plnění Widgetů. nebo výrobky, i když WASCGROUP nebo pověření zástupci společnosti WASCGROUP byli informováni o možnosti těchto škod. Některé státy nedovolují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Celková odpovědnost společnosti WASCGROUP vůči vám za škody, ztráty a příčiny jednání (ať už ve smlouvě, nedbalosti nebo jinak) nepřekročí v žádném případě částku, kterou jste zaplatili, pokud vůbec, za přístup ke Službám.

 

ODŠKODNĚNÍ
Jako podmínku užívání Služeb souhlasíte s tím, že odškodníte, obhajujete a neškodíte WASCGROUP, jeho úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, poskytovatelům licencí a dodavatelům (společně „Poskytovatelé služeb“) z jakýchkoli a všech ztrát, výdajů , škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho užívání Služeb nebo jakéhokoli Widgetu, včetně jakýchkoli tvrzení týkajících se skutečností, že pokud by to bylo pravdivé, představovalo by to porušení těchto podmínek nebo jakékoli činnosti související s vaším účtem (včetně nedbalosti nebo nesprávného chování) ) Vámi nebo jinou osobou, která přistupuje ke Službám na vašem účtu.

 

OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ
Všechny objednávky zadané prostřednictvím Služeb podléhají přijetí společnosti WASCGROUP. WASCGROUP může odmítnout přijmout nebo zrušit jakoukoliv objednávku, bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena, z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, a bez odpovědnosti vůči vám nebo komukoli jinému. Pokud byl způsob platby již účtován za objednávku, která je později zrušena, WASCGROUP vám vrátí platbu.

 

TYPOGRAFICKÉ CHYBY
V případě, že je prodaný výrobek omylem uveden za nesprávnou cenu, WASCGROUP si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit všechny objednávky zadané za výrobek uvedené za nesprávnou cenu, bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a zda je účtován způsob platby. Pokud byl váš způsob platby již účtován za nákup a vaše objednávka je zrušena, vystaví WASCGROUP kredit na účet platební metody.

 

JINÝ
Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy státu New York, USA, aniž by byly dotčeny jakékoli zásady střetu právních norem a výslovně ne Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Souhlasíte s tím, že jakékoli právní úkony nebo majetkové účasti vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami budou podány pouze ve státních nebo federálních soudech se sídlem v New Yorku a tímto souhlasíte a podřizujete se osobní jurisdikci těchto soudů. Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek bude protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Neschopnost společnosti WASCGROUP trvat na striktním plnění jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebude vykládána jako vzdání se jakéhokoli ustanovení nebo práva. Toto je celá smlouva mezi námi týkající se předmětu tohoto dokumentu a nesmí být změněna, s výjimkou případů popsaných v tomto dokumentu.

 

Copyright Copyright @ 2018 WASCGROUP, Inc. Všechna práva vyhrazena.